Adatkezelési tájékoztató

Hireify Kft.
cím: H-2045, Törökbálint, Kossuth L. u. 40.
telefon: +36 30 9 000 367

1. A személyes adatok adatkezelői és adatfelodolgozói

Adatkezelő és adatfeldolgozó
Adatkezelő és adatfeldolgozó neve: Hireify Kft. (Társaság)
Székhelye és postai címe: 2045 Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: 13-09-190859
Adószáma: 14433070-2-13
E-mail címe: hello@hireify.hu
Honlapjának címe: https://hireify.hu
Telefonos elérhetőség: +36-30-900-0367
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: +36-30-900-0367, hello@hireify.hu

Al-adatfeldolgozók

3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 3Gteam Kft.
1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7.
Adószám: 14451722-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-904437
Képviseli: Papp Dániel József ügyvezető

4-TEAM Szolgáltató Kft.
1046 Budapest, Lahner György utca 8. B. ép. 2. em. 4.
Adószám: 10408416-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-069884
Képviseli: Tótszöllősy Gergely ügyvezető

2. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

a) Társaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

b) Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a hireify.hu/privacy-policy weboldalon.

c) A Társaság jogosult az Adatkezelés Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Mivel folyamatában Társaság nem tárol személy adatokat így értesítést sem küld a változásról. Felhasználók a következő használatkor automatikusan az megújult adatkezelési tájékoztatót látják.

d) A Társaság elkötelezett Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

e) A Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

f) A Társaság a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

g) A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

h) A Társaság az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

3. Az adatkezelés jogalapja

a) Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában foglaltak.

b) Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

c) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

– a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
– az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

4. A kezelt személyes adatok köre

a) Demó igényles esetén a felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, cégnév
b) A hireify.hu/william oldalon elérhető mesterséges intelligencia szolgáltatás kipróbálásánál az oldalon feltölthető dokumentumokból kinyert személyes adat (név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely/tartózkodási hely, nyelvismeret, képességek, fotó/arcképmás)

5. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

a) Az adatkezelésre a hirefy.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Infotv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

b) Az adatkezelés célja a hireify.hu alatt elérhető szolgáltatásokról bemutatókérés beküldése esetén, a bemutatót kérő személy felkeresése, megadott elérhetőségei alapján. A hireify.hu/william alatt elérhető szolgáltatás esetén az adatkezelés célja a szolgáltatást kirpróbáló személy figyelmének felkeltése a szolgáltatás iránt az általa feltöltött dokumentumokból való adatkinyerés által.

c) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

d) Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

e) a hireify.hu/william oldalon feltöltött dokumentumokban szereplő adatok megfelelőségéért, azokat feltölthetőségéért és felhasználhatóságáért a feltöltő személy felel, felelősséget vállal, hogy az adatok tulajdonosa ehhez hozzájárulását adta.

6. Az adatkezelés időtartama

a) hirefy.hu demó igénylés kapcsán a felhasználó által megadott személyes adatok kezelése addig marad fenn, amíg Társaság kapcsolatba nem lép a személyes adat tulajdonosával időpont egyeztetés céljából, de a kezelés/tárolás maximális időtartama 72 óra. Ha ezen időkereten belül a kapcsolatfelvétel nem lehetséges, úgy az adatokat Társaság megsemmisít. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaság jogosult az adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

b) hireify.hu/william oldalon feltöltött dokumentumok kapcsán az adatkezelés időtartama az az időkeret amely idő alatt az adatelemzés megtörténik, de maximálisan 1 perc, ez idő után az adatokat Adatkezelő megsemmisíti.

c) A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

7. Rendelkezés személyes adatokkal

a) Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető, illetve a hello@hireify.hu e-mail címen kérhető.

8. Adatfeldolgozás

1. A Hireify Kft a fent részletezett al-adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat saját maga és al-adatfeldolgozói dolgozzák fel.

9. Adattovábbítás lehetősége

a) A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

10. Az adatkezelési szabályzat módosítása

a) A Hireify Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

11. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

a) Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az hello@hireify.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mailcíméről küldi. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

b) Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

a) A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is a hello@hireify.hu e-mail címen

Függelék – Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagyamely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.